REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ w ramach programu szkoleniowego „Nexpertis Academy”

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady wykonywania na rzecz podmiotów innych niż konsumenci (dalej „Klient”) świadczeń w zakresie organizacji szkoleń przez Nexpertis spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513186, NIP: 521-36-68-813 (dalej „Nexpertis”).
 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków współpracy stron w zakresie udziału osób fizycznych wskazanych przez Klienta w szkoleniach wybranych przez Klienta z oferty Nexpertis (dalej „Szkolenie”), realizowanych w miejscach i terminach wskazanych przez Nexpertis, zgodnie z programem określonym przez Nexpertis, na rzecz osób fizycznych wskazanych przez Klienta do udziału w Szkoleniu (dalej „Uczestnik”).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń i ich terminów oraz dane kontaktowe organizatora zawarte są na stronach internetowych Nexpertis. Informacje te nie mają charakteru oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do składania ofert.
 4. Wszelkie świadczenia określone w Regulaminie, w szczególności świadczenia w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń, wykonywane są przez Nexpertis wyłącznie na rzecz podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu regulują wyłącznie umowy zawierane z podmiotami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.
 5. Świadczenia Nexpertis w zakresie organizacji Szkoleń wykonywane są na podstawie zawartego przez strony Zamówienia (dalej „Zamówienie” lub „Umowa”) oraz Regulaminu. Stosownie do cech Szkolenia Umowa może stanowić umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa Uczestników w Szkoleniu, Klient przesyła do Nexpertis zapytanie ofertowe wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej lub poprzez kontakt z Nexpertis w inny sposób.
 2. Po otrzymaniu zapytania ofertowego, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Nexpertis skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia warunków Zamówienia i realizowanych w jego ramach Szkoleń.
 3. Po uzgodnieniu warunków i terminu Szkolenia przedstawiciel Nexpertis prześle pocztą e-mail na wskazany przez Klienta adres wypełniony formularz Zamówienia.
 4. Warunkiem zawarcia Zamówienia i udziału Uczestników w Szkoleniu jest przesłanie pocztą e-mail do Nexpertis, na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem danego Szkolenia, skanu formularza Zamówienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta, w którym Klient w szczególności oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki;
  • akceptuje warunki i koszty Szkolenia;
  • zapoznał się z innymi informacjami zawartymi w otrzymanych od Nexpertis materiałach, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  • osoba podpisująca formularz Zamówienia jest umocowana do zawarcia Umowy (lub uprawniona do reprezentacji Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
 5. W przypadku przesłania podpisanego formularza Zamówienia po wskazanym w pkt 4 powyżej terminie udział wskazanych przez Klienta uczestników w Szkoleniu jest możliwy po potwierdzeniu przez Nexpertis dostępności wolnych miejsc na Szkoleniu, którego dotyczy zgłoszenie.
 6. W odpowiedzi na przesłany zgodnie z powyższą procedurą skan podpisanego formularza Zamówienia Nexpertis, za pomocą poczty e-mail, potwierdzi Klientowi realizację Szkolenia w umówionym terminie i na umówionych warunkach. Powyższe stanowi oświadczenie Nexpertis o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i skutkuje zawarciem Umowy na warunkach wskazanych w tym formularzu Zamówienia oraz Regulaminie. Nexpertis w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do akceptacji formularza Zamówienia i zawarcia Umowy z Klientem.
 7. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, Klient jest zobowiązany przekazania Nexpertis danych Uczestników w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia danego Szkolenia, poprzez wypełnienie przesłanego przez przedstawiciela Nexpertis stosownego formularza zgłoszeniowego, dostępnego także na stronie internetowej.
 8. Klient może dokonać zmiany Uczestnika zgłoszonego do udziału w danym Szkoleniu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, poprzez przesłanie stosownego żądania do Nexpertis w formie wiadomości e-mail.
 9. Jeżeli Klient uzyskuje specjalne warunki uczestnictwa w szkoleniu na podstawie otrzymanego Vouchera, to może wykorzystać go jednorazowo. Niewykorzystany w oznaczonym czasie Voucher przepada.

 

§ 3. Warunki płatności

 1. Wszelkie należności za Szkolenia powinny być zapłacone przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz w danym Zamówieniu.
 2. W każdym wypadku podawane ceny są cenami netto (bez uwzględnienia podatku VAT), chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich określonych w Zamówieniu należności, w tym ceny za Szkolenia w pełnej wysokości, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Nexpertis po zakończeniu Szkolenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od wystawienia faktury (o ile inaczej nie uzgodniono w Zamówieniu lub innych umowach zawartych przez Nexpertis z Klientem).
 4. Wskazana cena za Szkolenie zawiera jedynie wynagrodzenie Nexpertis za udział w Szkoleniu wskazanej w Zamówieniu ilości Uczestników. Wszelkie inne koszty, w szczególności koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia Uczestników, Klient ponosi dodatkowo na własny rachunek.

 

§ 4. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Po zawarciu Zamówienia Klient jest uprawniony do rezygnacji ze Szkolenia bez obowiązku zapłaty ceny za Szkolenie, pod warunkiem zgłoszenia takiego żądania w terminie co najmniej 15 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia powinno przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: academy@nexpertis.pl. Oświadczenie o skorzystaniu z uprawienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Nexpertis wiadomości e-mail zawierającej żądanie i skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 1 powyżej lub w razie nieobecności Uczestnika na szkoleniu, Umowa pozostaje w mocy, a Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za Szkolenie określonej w Zamówieniu (100% ceny + VAT), na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu Szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 3 Regulaminu.

 

§ 5. Odwołanie szkolenia

 1. Nexpertis jest uprawniony do:
  • zmiany terminu Szkolenia;
  • odwołania Szkolenia, jeżeli, nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników lub ulegnie ona zmniejszeniu poniżej wymaganego poziomu;
  • odwołania Szkolenia z innych przyczyn organizacyjnych, w tym z przyczyn technicznych, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie po nastaniu wyżej wskazanych okoliczności.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany warunków Szkolenia na zasadach określonych powyżej, Klient jest uprawniony do:
  • żądania zawrotu zapłaconej Nexpertis ceny za dane Szkolenie – pod warunkiem przesłania do Nexpertis wniosku o zwrot w formie wiadomości e-mail;
  • wyboru innego Szkolenia tego samego rodzaju co objęte Umową – za zgodą Nexpertis i w przypadku dostępnych wolnych miejsc na wybranym szkoleniu.
 3. Nexpertis jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.

 

§ 6. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Szkolenia, w tym zasady organizacyjne jego przebiegu, zawarte są w materiałach informacyjnych przesłanych przed Szkoleniem oraz w opisach szkoleń na stronie internetowej nexpertis.pl.
 2. O ile w opisie danego Szkolenia nie wskazano inaczej, Nexpertis udostępni Uczestnikom dedykowane środowiska szkoleniowe z zainstalowanymi wszystkimi niezbędnymi komponentami oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 3. W przypadku Szkoleń prowadzonych w formie zdalnej:
  • każdy Uczestnik powinien być wyposażony w komputer, kamerę, głośniki i mikrofon, dodatkowy monitor oraz stały dostęp do Internetu;
  • w czasie trwania Szkolenia prowadzący ma dostęp zdalny do każdego środowiska;
  • nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem Szkolenia Uczestnik otrzyma materiały informacyjne, połączenia, loginy i hasła do środowisk szkoleniowych;
  • Uczestnik jest zobowiązany na dzień przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić łączność ze środowiskiem szkoleniowym. Ewentualne problemy należy zgłosić w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Szkolenia, na adres wskazany w materiałach informacyjnych;
  • Prowadzący Szkolenie ma prawo wykluczyć z zajęć Uczestnika, którego nie zgłoszone wcześniej problemy nie pozwalają na efektywne uczestnictwo w Szkoleniu lub utrudniają jego prowadzenie. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za Szkolenie określonej w Zamówieniu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;
  • Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do Szkolenia co najmniej 5 minut przed jego rozpoczęciem.
 4. Klient zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że każdy z Uczestników przed udziałem w Szkoleniu zapozna się z treścią Regulaminu, opisem szkolenia oraz wszelkimi wskazanymi przez Nexpertis materiałami oraz że akceptuje ich treść. W szczególności zapewnia i gwarantuje, że Uczestnicy mają wymagane umiejętności i kompetencje, bez których uczestnictwo w Szkoleniu może utrudniać lub uniemożliwiać jego realizację.
 5. Niedopuszczalne jest utrwalanie przez Uczestnika przebiegu Szkolenia oraz treści udostępnianych podczas Szkolenia.
 6. Nexpertis zastrzega sobie prawo do nagrania (w formie audio lub video) szkolenia, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.
 7. Nexpertis jest zobowiązany do wykonania Szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.

 

§ 7. Dane osobowe

 1. Nexpertis jest administratorem danych osobowych Klienta i Uczestników.
 2. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są w celu wykonania Zamówienia i realizacji Szkoleń, a za zgodą Klienta lub Uczestników również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Nexpertis zawarte są w załączniku do Regulaminu, na stronie internetowej pod adresem https://www.nexpertis.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 8. Zastrzeżenia

 1. Nexpertis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału przez Uczestników w Szkoleniu z jakiejkolwiek przyczyny nieleżącej po stronie Nexpertis, w szczególności z przyczyn wynikających niespełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 6 pkt 4 Regulaminu, a także za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników uniemożliwiające lub utrudniające udział w Szkoleniu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje i materiały przekazane na Szkoleniu mają charakter ogólny (informacyjny) i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane podczas szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny.
 3. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazane Klientowi lub Uczestnikom, również w trakcie szkolenia, pozostają własnością Nexpertis bez jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń na rzecz Klienta, Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej i żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane, jako przeniesienie praw do materiałów szkoleniowych na Klienta lub Uczestnika.
 4. Klient oraz Uczestnik mogą korzystać z materiałów szkoleniowych wyłącznie na własne potrzeby związane z udziałem w Szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania, upubliczniania lub wprowadzania do obrotu ani udostępniania osobom trzecim, w całości ani w części, treści materiałów szkoleniowych.
 5. Klient nie jest uprawniony do publicznego używana lub posługiwania się w inny sposób nazwą, logotypem lub znakami towarowymi Nexpertis.

 

§ 9. Reklamacje

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia pocztą e-mail na adres kontaktowy Nexpertis wskazany wyżej w treści Regulaminu. Reklamacja powinna być wysłana nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta w związku ze złożoną reklamacją), wskazanie Szkolenia oraz przypadku będącego podstawą do złożenia reklamacji; opis okoliczności uzasadniających reklamację; żądania Klienta w związku z reklamacją.
 3. Reklamacja zostanie rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji. O sposobie rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od rozpoznania reklamacji.
 4. Reklamacje złożone z naruszeniem wyżej wskazanych postanowień mogą nie zostać rozpoznane przez Nexpertis.
 5. W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa odpowiedzialność Nexpertis z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz zawierane na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
 2. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw ani obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Nexpertis.
 3. Jakiekolwiek zmiany warunków określonych w Regulaminie, dokonywane w ramach konkretnej Umowy, wymagają dla swojej skuteczności wyraźnego porozumienia stron zawartego w formie pisemnej.
 4. Nexpertis jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Nexpertis poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie Umów rozstrzygane będą przez Sąd Polski właściwy miejscowo dla siedziby Nexpertis.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 maja 2024 r.